Ηλεκτρονικά τσιγάρα
Flavor Shots
Υγρά 10ml
Ατμοποιητές
Φορτιστές / Μπαταρίες
Αξεσουάρ
Πρώτες ύλες
Vuse Pods

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε

(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και στο άρθρο 50 του
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’)).

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΔ ΝΕΤ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΔ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» .
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «PD NET SINGLE MEMBER P.C.» και ο ανωτέρω
διακριτικός τίτλος αποδίδεται «PD NET SINGLE MEMBER P.C.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ , ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ,
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α., ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
(WEB HOSTING), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 12 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 09/03/2033.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 2.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 2.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών,
ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 2.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ,
τα οποία αντιστοιχούν σε 2.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά
μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α1. Χρηματικές Καταβολές

1. Ο/Η ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ, κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επί της οδού ΛΕΙΚΩΝ, αρ. 20, κάτοχος
Δ.Α.Τ. Φ481568, Α.Φ.Μ. 129942201, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail) info@24100.com, κατέβαλε 2.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 2.000 εταιρικά μερίδια,
ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο.
Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος / ΕταίροιΜερίδια
Κεφαλαιακών
Εισφορών
Μερίδια
Εξωκεφαλαιακών
Εισφορών
Μερίδια
Εγγυητικών
Εισφορών
Σύνολο
Μεριδίων όλων
των
Κατηγοριών
Ποσοστό
συμμετοχής
στην
Εταιρεία
Ο/Η ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ,
κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επί της
οδού ΛΕΙΚΩΝ, αρ. 20,
κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ481568,
Α.Φ.Μ. 129942201,
επάγγελμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail) info@24100.com
2.000 X
(100%)
002.000 X (100%)100%

 

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της
πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2021.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και
εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑπό κοινού
εκπροσώπηση
& δέσμευση
Μεμονωμένη
εκπροσώπηση
& δέσμευση
Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ,
κάτοικος ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επί της οδού ΛΕΙΚΩΝ, αρ. 20, κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ481568,
Α.Φ.Μ. 129942201, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@24100.com

 

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.
Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ, κάτοικος
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επί της οδού ΛΕΙΚΩΝ, αρ. 20, κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ481568, Α.Φ.Μ. 129942201, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@24100.com, ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν
καταστατικό, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, την 9 Μαρτίου 2021.
Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών

ΜέλοςΚαταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ09/03/2021 18:46:19

Ρυθμίσεις

Menu

Κώδικας QR

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος